Rosa Beta - paljeni

Vrsta kamena Granit
Tlačna čvrstoća (kg/cm2): 1719
Čvrstoća pri savijanju (kg/cm2): 115
Tlačna čvrstoća nakon zamrzavanja-zagrijavanja (kg/cm2): 1653
Koeficijent toplinskog širenja (mm/m°C): 0,0072
Masa po jedinici volumena (kg/m3): 2583